Дейности на Департамент ''УИВ'' (мисия и приоритети)

 

Департаментът извършва теоретични, експериментални и приложни изследвания свързани с управлението, използването и опазването на водните ресурси. Приоритетни направления и области на изследователската дейност са: управление и планиране използването на водните ресурси, методи и средства за опазването им като околна среда; използване и управление на водите в речни басейни; управление на водностопански системи; хидравлични и хидрофизични проблеми на водните системи.

Дейността на департамента включва разработване на методи за рационално планиране и управление на водностопанските системи и обекти, съставяне на водностопански и водни баланси, имитационни модели на използването на водите в речни басейни, изследвания за оценка на оттока, надеждност на водоснабдяването в т.ч. при климатични изменения и др. Изследвания и  развитие на технологии за пречистване на природни и отпадъчни води. Изследвания на хидравличното функциониране на хидротехническите съоръжения и речните течения, процесите на филтрация, регулиране на нивото и нитратното замърсяване на подземните води, хидрометрия. Оценка на риска при наводнения, защита на брегове срещу абразия и заливания. Оценки на статическото и динамическо поведение на хидротехнически съоръжения.

Цели

 

Целите на ДУИВ се очертават като развитие на водностопанските изследвания за подпомагане на рационалното управление и използване на водните ресурси в страната ни.

Основни приоритети

 

Научната и приложна дейност на Департамента са насочени към подпомагането на Министерството на околната срeда и водите (МОСВ), Басейновите дирекции и други държавни институции при управлението на речните басейни, комплексните и значими язовири, крупните водностопански системи, хидроенергийните каскади, напоителните системи и пр. Акцент при изследванията са преоценката на водностопанските баланси на национално ниво и ниво речен басейн, оценка на регулиращите възможности на язовирите, Плановете за управление на речни басейни (ПУРБ) в условия на климатични промени за целите на Европейската Рамкова директива за водите (РДВ) и програма от мерки за рационално планиране използването и управлението на водните ресурси.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ — ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ